امضای تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی ( شرکت بازآفرینی شهری) و قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

دوشنبه, 17 خرداد 1400
امضای تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی ( شرکت بازآفرینی شهری) و قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

امضای تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی ( شرکت بازآفرینی شهری) و قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری


برای گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی و ایجاد زمینه همکاری متقابل بین شرکت بازآفرینی شهری ایران و قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری، تفاهم نامه همکاری مشترک عقد شد. انجام پژوهش های کاربردی و مستندسازی، مشارکت در ایجاد شبکه ملی پژوهش های بازآفرینی، زمینه های آموزشی و دوره ها و کارگاه های مرتبط، راه اندازی دبیرخانه جذب ایده های نوین در زمینه بازآفرینی و بهسازی از اهداف اصلی این تفاهم نامه است. این تفاهم نامه به امضای معاون وزیر راه و شهرسازی و ریاست دانشگاه کردستان رسید.

#شرکت بازآفرینی شهری #تفاهم نامه #قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری