سمینار و همایش

نشست هفتم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری
نشست هفتم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با همکاری دانشگاه سیتی لندن، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی دانشجویان شهرسازی دانشگاه کردستان برگزار می نماید: نشست هفتم از سلسله نشست های قطب بازآفرینی و بهسازی شهری