دگرسازی بینش و کنش برای فقرزدایی و پایداری اجتماعات شهری

دگرسازی بینش و کنش برای فقرزدایی و پایداری اجتماعات شهریاخبار و تازه ها

وبينار
وبينار "کاربری زمین و توسعه پایدار شهری"

انجمن علمی شهرسازی با همکاری قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری و معاونت فرهنگی دانشگاه كردستان برگزار میكند: وبينار "کاربری زمین و توسعه پایدار شهری"


تجارب بازآفرینی و بهسازی شهری

قطب علمی آمادگی دارد تجارب خوب و پروژه های تاثیرگذار ملی را معرفی نماید
(تجارب خود را به آدرس ایمیل ceuru@uok.ac.ir ارسال فرمایید، پس از ارزیابی کمیته علمی قطب و کسب امتیاز لازم در سایت درج خواهد شد)