مسابقه طراحی سردر شرقی دانشگاه کردستان با هدف ایجاد یک نماد شهری

سه شنبه, 26 مرداد 1400
مسابقه طراحی سردر شرقی دانشگاه کردستان با هدف ایجاد یک نماد شهری