نشست هفتم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

نام و نام خانوادگی
کد ملی
مقطع تحصیلی
شماره همراه
ایمیل ( جهت دریافت گواهی حضور)