مسابقه طراحی سردر شرقی دانشگاه کردستان با هدف ایجاد یک نماد شهری

نام نام خانوادگی
شماره همراه/تلفن
کد ملی
مدرک تحصیلی